Adatkezelési Tájékoztató

A Capital Hitelház Zrt. a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Capital Hitelház Zrt. által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Capital Hitelház Zrt. mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

A Capital Hitelház Zrt. mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki a hatósági eljárások során és a Capital Hitelház Zrt. törvényben meghatározott feladatok ellátása során megvalósuló adatkezelésekre.

Adatkezelő:

Capital Hitelház Zrt.

Székhelye: 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 23. 1. emelet.

e-mail: info@capitalhitelhaz.hu

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezéseA kezelt adatok köre
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap használata során megadott adatok
Üzletágak működéseTermészetes személyazonosító adatok, telefonszám, e-mail cím, illetve az ügyfél által megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés jogalapja
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokAz Ön hozzájárulása
Üzletágak működtetéseMinden ügy esetében az ügy hatósági minősítése szerint irányadó jogalap

 Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés célja
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata
Üzletágak működéseA Capital Hitelház Zrt. eljárásainak támogatása, információk, iratbetekintés, callcenter, ügyfél megkeresések megválaszolása

 Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés ideje:
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év
Üzletágak működéseJogszabályban előírt megőrzési idő, cél szerinti idő, telefonos hangfelvétel esetén 5 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezéseAz adatkezelés érintettjei:
A Capital Hitelház Zrt. honlapjának látogatása során kezelt adatokA Capital Hitelház Zrt. honlapját látogató, ott regisztráló természetes személyek
Üzletágak működéseA Capital Hitelház Zrt. természetes személy ügyfelei, továbbá a jogi személyek képviseletében eljáró természetes személyek

Adattovábbítás:

A Capital Hitelház Zrt. az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” részben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Capital Hitelház Zrt. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Capital Hitelház Zrt. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje – többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Capital Hitelház Zrt-től arról, hogy a Capital Hitelház Zrt.:

  • milyen személyes adatait,
  • milyen jogalapon,
  • milyen célból,
  • milyen forrásból,
  • mennyi ideig kezeli,
  • kezeli-e még a személyes adatait,
  • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti a Capital Hitelház Zrt. által tárolt személyes adatainak másolatát.

A Capital Hitelház Zrt. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Capital Hitelház Zrt. módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt.-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A Capital Hitelház Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Capital Hitelház Zrt-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet a Capital Hitelház Zrt. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi a Capital Hitelház Zrt-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor a Capital Hitelház Zrt. a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Capital Hitelház Zrt-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az Capital Hitelház Zrt. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

  • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
  • úgy gondolja, hogy adatait a Capital Hitelház Zrt. jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
  • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Capital Hitelház Zrt-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Capital Hitelház Zrt. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Capital Hitelház Zrt. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Capital Hitelház Zrt. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Capital Hitelház Zrt-hez, akkor a Capital Hitelház Zrt. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Capital Hitelház Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu