Elszámolási tájékoztató

Tájékoztatás az elszámolás szabályairól

I. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

1. 2009. július 27. napját követően felmondott kölcsönszerződés esetén:
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény és a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek kell elvégeznie.  Az elszámolást követően az elszámolásról az eredeti hitelező pénzügyi intézmény értesítést, tájékoztatást küld az elszámolással érintett ügyfelek részére, amelyre a jogszabályi rendelkezések alapján

deviza alapú szerződés esetén 2015. április 30. napjáig,

forint alapú szerződés esetén 2015. szeptember 30. napjáig

van lehetősége az eredeti hitelező pénzügyi intézménynek.

Azon ügyfelek, akik nem kapnak elszámolási tájékozatót az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől, valószínűleg nem rendelkeznek a jogszabály hatálya alá tartozó kölcsönszerződéssel.

Felhívjuk az elszámolással érintett ügyfeleink figyelmét, hogy Társaságunk az engedményezést követő időszakra vonatkozó elszámolást kizárólag az adott követelést Társaságunkra engedményező, eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója alapján, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének a benyújtásával együtt tudja elvégezni.

Társaságunknak az elszámolást az eredeti hitelező pénzügyi intézmény elszámolási értesítője, tájékoztatója, és az ügyfél elszámolásra irányuló kérelmének Társaságunk általi átvételét követően 30 napon belül kell elvégeznie.

Az elszámolás iránti kérelem az alábbi nyomtatványon terjeszthető elő, amely letölthető honlapunkról, elérhető Társaságunk továbbá azt az elérhetőségeken előterjesztett ügyfélkérésre Társaságunk elektronikus vagy postai úton az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi.

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a kitöltött elszámolás iránti kérelem nyomtatványt személyesen, illetve postai úton nyújthatják be Társaságunk részére.

Elszámolás iránti kérelem nyomtatvány:
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

2. 2009. július 27. napját megelőzően felmondott kölcsönszerződés esetén:

Azon ügyfelek esetében, akiknek a kölcsönszerződését 2009. július 27. napját megelőzően mondták fel, és az ebből eredő követelést Társaságunk érvényesíti, az eredeti hitelező pénzügyi intézmény akkor számol el, ha az ügyfél igazolja, hogy a kölcsönszerződésből eredő, engedményezett követelését Társaságunk érvényesíti.

Ügyfeleink az igazolás elkészítése iránti kérelmüket az alábbi nyomtatvány kitöltésével és Társaságunk részére személyes, vagy postai úton történő benyújtásával kezdeményezheti.

Kérelem követeléskezelőtől származó igazolás beszerzésére, az engedményezett követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Táraságunk az igazolást, a kitöltött kérelem nyomtatványt személyesen benyújtó fogyasztó részére haladéktalanul, postai úton beérkező kérelmet Tárasságunk általi átvételt követő 5 munkanapon belül az ügyfél rendelkezésére bocsátja.

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

A Társaságunk által kapott igazolással kérheti az ügyfél az eredeti hitelező pénzügyi intézménytől az elszámolást. Ezt követően pénzügyi intézmény elkészíti az elszámolást, és erről értesíti az ügyfelet. Társaságunk az elszámolási értesítés és az elszámolási igény benyújtását követően számol el az ügyféllel.

II. ADATVÁLTOZÁS ESETÉN

Amennyiben ügyfelünk adataiban, elérhetőségeiben változás következett be, azt az alábbi nyomtatvány Társaságunkhoz történő benyújtásával bejelentheti.
Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

III. ELSZÁMOLÁS EREDMÉNYÉNEK KÖZLÉSE

Társaságunk az elszámolás elvégzését követően, az elszámolásról tájékoztató levelet küld az elszámolással érintett ügyfelek részére.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy az elszámolást követően az ügyfelek részére visszafizetés kizárólag akkor keletkezhet, ha az elszámolandó összeg meghaladja a fennálló tartozás(ok) összegét.

Ebben az esetben a túlfizetést Társaságunk az ügyfél alábbi nyomtatványon előterjesztett kérelmének megfelelően a bejelentett bankszámlaszámra utalja át.

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

IV. PANASZ

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk elszámolásával, az elszámolás tartalmával kapcsolatban panasszal kíván élni, az ezzel kapcsolatos panaszbeadványát megküldheti postai úton, benyújthatja személyesen székhelyünkön, illetve elektronikus úton info@capitalhitelhaz.hu címre.

A panasz kizárólag írásban terjeszthető elő. Az elszámolással kapcsolatos panasz megtételére szolgáló nyomtatvány itt letölthető, vagy kérheti annak postai, illetve elektronikus úton való megküldését az info@capitalhitelhaz.hu címre írt elektronikus levéllel, vagy bármelyik ügyfélszolgálatunkon. A nyomtatvány használata nem kötelező.

A panasz benyújtására Társaságunk által küldött elszámolás kézbesítésétől számított 30 napon belül van lehetősége. Kérjük, ügyeljen a határidő betartására, mert annak elteltét követően már kizárólag abban az esetben lesz lehetősége panaszt tenni, ha a panasztételben akadályoztatva (önhibáján kívüli akadályoztatás) volt. Ez esetben az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a panasz benyújtására nyitva álló határidőt követő 90 napig terjesztheti elő panaszbeadványát, de az akadályoztatás tényét igazolnia szükséges. Ha a panasz előterjesztésére határidőben nem kerül sor, akkor azt a törvény előírása szerint úgy kell tekinteni, hogy az elszámolásban foglaltakat elfogadja.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy ha a panaszbeadványra kapott válasszal nem ért egyet, vagy 60 napon belül nem kap választ, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti.

Az 58/2014. (XII.17.) MNB rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti információk

 

További információ

 

Adatváltoztatást bejelentő nyomtatvány
Elszámolási és forintosítási tudnivalók
Igénybejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz
Követeléskezelés által kiadandó igazolás
Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez
Panasz bejelentő
Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban